+ WhatsApp: +36 70 555 6685 💗 1061 Budapest, Andrássy út 43. hello@eskuvopalota-budapest.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Ékszer Palace Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) részéről tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket a személyes adataik kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, hírlevelek küldéséről, cookiek (http-sütik) kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a  továbbiakban: „GDPR”) 12. cikkében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 16. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

 

A Tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről.

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Neve: Ékszer Palace Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Ékszer Palace Kft.

Székhelye: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.

Cégjegyzékszáma: 19-09-520033

Adószáma: 25398650-2-19

Nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság

Nemesfém-hitelesítő Hatóság engedélyszáma: PR7760

Honlap: www.eskuvopalota-budapest.hu; e-mail cím: hello@eskuvopalota-budapest.hu

Honlap: www.ekszerpalota.hu info@ekszerpalota.hu

 

 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

 

 1. érintett:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);

 

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);

 

 1. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között– önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel– az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

 

 1. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Az Adatkezelő valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel.

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

Az Adatkezelő az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – jogszabály által előírt kötelezettség teljesítésén kívül – nem továbbítja.

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetett, hogy a személyes adatok kezelése abban az esetben jogszerű, ha az alábbiakban felsorolt jogalapok legalább egyike teljesül:

 

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul,
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,
 • az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja, hogy amennyiben a személyes adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja, és egyben felhívja az érintett figyelmét, hogy amennyiben a személyes adatkezelés jogszabályon vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az érintett felel.

 

 1. ADATKEZELÉS KÖRE (EGYES ADATKEZELÉSEK BEMUTATÁSA)

 

5.1.        ÜZLETBEN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES VÁSÁRLÁS/MEGRENDELÉS ESETÉN:

 

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek Kezelt adatok Adattárolás időtartama
Megrendelés/Szolgáltatás Szerződés megkötése és teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése

 

Megrendelők

– Név (vezeték,- és keresztnév

– E-mail

– Telefonszám

– Vásárlás időpontja

Szerződésből származó követelések elévüléséig
Számlázás Termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

 

Megrendelők

 

– Számlázási név

– Számlázási cím

– Vásárlás

időpontja

Számviteli tv. alapján 8 évig
Elállási jog Jogszabályban biztosított elállási jog GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség Megrendelők

Szerződéskötés időpontja,

– Név,

–  Cím,

– Számlaszám

(bank)

1 hónap

 

              5.2.        WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ESETÉN:

 

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek Kezelt adatok Adattárolás időtartama
Regisztráció (webáruház kapcsán)

 

regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a webáruházban való vásárlás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulá Regisztráló személyek név, e-mail cím, belépési jelszó, IP cím, regisztráció időpontja. hozzájárulás visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig
Megrendelés/Szolgáltatás Szerződés megkötése és teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése

 

Megrendelők

név (vezeték,- és keresztnév

-e-mail

-telefonszám

-vásárlás időpontja

 

A szerződésből származó követelések elévüléséig
Számlázás Termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Megrendelők

 

számlázási név

-számlázási cím

– vásárlás időpontja

A Számviteli tv. alapján 8 évig
Szállítás Szerződés teljesítése, webáruházon keresztül történő megrendelés esetén a távollevők között kötött szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése

Megrendelők

 

név,

szállítási cím, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). Szállítás időpontja

Érintett által közölt egyéb adatok

Szerződésből származó követelések elévüléséig
Elállási jog gyakorlása A jogszabályban biztosított elállási jog gyakorlása GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség Megrendelők

szerződéskötés időpontja,

– név,

–  lakcím,

-számlaszám

1 hónap

 

5.3.        SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE ESETÉN:

 

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek Kezelt adatok Adattárolás időtartama
Megrendelés/Szolgáltatás Szerződés megkötése és teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése

 

Megrendelők

név (vezeték,- és keresztnév

-e-mail

-telefonszám

-vásárlás időpontja

 

A szerződésből származó követelések elévüléséig
Számlázás Termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Megrendelők

 

számlázási név

-számlázási cím

– vásárlás időpontja

A Számviteli tv. alapján 8 évig
Szállítás Szerződés teljesítése, webáruházon keresztül történő megrendelés esetén a távollevők között kötött szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése

Megrendelők

 

név,

szállítási cím, elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). Szállítás időpontja

Érintett által közölt egyéb adatok

Szerződésből származó követelések elévüléséig
Elállási jog gyakorlása A jogszabályban biztosított elállási jog gyakorlása GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség Megrendelők

szerződéskötés időpontja,

– név,

–  lakcím,

-számlaszám

1 hónap

 

              5.4.        FOTÓ-, HANG ÉS VIDEÓFELVÉTEL

 

Az Adatkezelő által vagy közreműködésével rendezett a rendezvényeken az Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében, továbbá a rendezvény eseményeit összefoglaló reklám célú anyagok (pl. hírlevél, direkt marketing, brosúra, videó) készítése céljából az egyes eseményeken az Érintettek hang- illetve képmását is tartalmazó fotó-, hang és videófelvételeket készíthet.

 

Ezen felvételeket az Adatkezelő hírlevelében, saját honlapján, közösségi oldalakon és egyéb médiumokban is nyilvánosságra hozhat.

 

A rendezvényen részt vevő Érintett a rendezvényen való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy esetlegesen az Érintett hang- illetve képmását is tartalmazó tömegfelvételeket készítsen és azokat felhasználja az Adatkezelő a nyilvánosság előtt zajló események összhatásában történő bemutatása érdekében.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tömegfelvétel esetén nincs szükség az Érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához a Ptk. 2:48. § szakasz (2) bek. értelmében.

 

 

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek Kezelt adatok Adattárolás időtartama

Fotó-, hang- és videófelvétel

 

 

Rendezvényekről összefoglaló készítése és megörökítése, valamint az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint az érintett hozzájárulása, másrészt a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerint az Adatkezelő jogos érdeke, tehát a szolgáltatása színvonalának bemutatása és látogatottsága növelése Vásárlók/ Látogatók/Munkavállalók Vásárlók /Látogatók/Munkavállalók kép- és hangmása, valamint a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely és idő)

Marketing tevékenységgel elérni kívánt cél megvalósulásáig, illetve az összefoglaló törléséig

 

 

 

 

5.5.        HÍRLEVÉL, DIREKT MARKETING

A társaság a weboldala keretében a hírlevélre történő online fel- és leiratkozást lehetővé tevő felületet tart fenn az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint.

 

Az Adatkezelő az Érintett előzetes hozzájárulása alapján küld hírlevelet. Hozzájárulás esetén az Adatkezelő a feliratkozók számára rendszeresen direkt marketing üzeneteket, reklám tartalmú hírleveleket küld.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett, hogy a hírlevelek útján küldött direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) üzenetekkel, a reklámokkal kapcsolatban az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti az Adatkezelővel, ha a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni.

 

Az Adatkezelő minden esetben, amikor az Érintett marketing tartalmú hírlevelet kap az Adatkezelőtől, úgy abban az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja, hogy bármikor lehetősége van leiratkozni a marketing anyagok küldéséről.

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek Kezelt adatok Adattárolás időtartama

 

 

 

 

 

 

Hírlevél küldése

 

 

 

 

 

 

 

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról

GDPR 6. cikk a) pont szerint az érintett hozzájárulása

 

 

 

 

 

Hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 

 

 

 

 

-Név

-E-mail

 

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig

 

5.6.        WEBOLDAL LÁTÓGATÓIT ÉRINTŐ ADATKEZELÉS

 

Az Adatkezelő weboldala a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén.

 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

 

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

 

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Érintettek Kezelt adatok Adattárolás időtartama

Sütik (Cookie-k)

 

 

Weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a honlap látogatójának számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás Látogatok Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

 

Hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelő a sütik alkalmazása során megszerzett felhasználói adatokat a cél eléréséhez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig kezeli és tárol

Google Analytics (naplózás) Látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérése GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerintijogos érdek Látogatok

 

Látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója

 

1 hónap

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő honlapja és az adatkezelést szolgáló informatikai rendszere rendelkezik az általa kezelt adatok megszerzésére irányuló számítástechnikai támadások, visszaélések, vírusok, egyéb fizikai jellegű támadások elleni védelemmel.

 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy az értintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk az érintettet, amennyiben ezt a GDPR és az Infotv. kötelezővé teszi.

 

 1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 

A személyes adatokat az Adatkezelőnél a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, Az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

Aadatkezelő hatósági megkeresés kapcsán, az illetékes hatóságok részére történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett olyan mértékben adja ki az érintett személyes adatait, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatketelő tájékoztatja az érinttet, hogy az Európai Union kivüli, azaz harmadik országnak személyes adatokat nem továbbít.

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintett, hogy az Adatkezelő mint számlakibocsátó köteles a számlázó programból a kiállítást követően azonnal továbbítani a számlaadatokat  a Nemzeti Adó,- és Vámigazgatóság részére, amennyiben az áthárított általános forgalmi adó (Áfa) összege meghaladja a 100.000,-Ft-ot.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában a GDPR és az Infotv. alapján meghatározott feltételek szerint:

 

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, ezen belül
 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 1. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, kiegészítse,
 2. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza,
 3. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje,
 4. az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az információkat, a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.

 

8.1. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

 

Az érintett írásban kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Adatkezelő ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Adatkezelő az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

Adatkezelő abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja Adatkezelő rendelkezésére, vagy
 • az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

8.2. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett:

 • ha az érintett vitatja Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),

 

 • ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

Adatkezelő az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 

8.3. Törléshez való jog

 

Az érintett írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

 

A törlési kérelmet Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége Adatkezelőnek, úgy Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

 

8.4. Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben az érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

 

Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben Adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az adatkezelés Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult rá, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

8.6 Automatizált öntéshozatalhoz kapcsolódó jogok

 

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amely az érintettre nézve jogi hatása lenne, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené. Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást, ennek ellenére, ha az érintett mégis úgy tapasztalja, hogy automatizált döntéshozatal alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen az Adatkezelővel kapcsolatba a jelen Tájékoztatóban, az Adatkezelő adatait között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát.

 

 1. JOGORVOSLAT

 

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Adatkezelő szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségek egyikén.

 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat egyfelől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), másfelől az Adatkezelő székhelye, az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

 

 1. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 TÁJÉKOZTATÁS

 

Az Érintett megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja, hogy amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatos igénye felmerül, akkor a jelen Tájékoztató 1. pontjában az Adatkezelő adatai között feltüntetet elérhetőségek egyikén (akár szóban, akár írásban) kérhet tájékoztatást.

 

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYBA LÉPÉSE

 

A jelen Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2021. június 1. Jelen Tájékoztató a visszavonás napjáig hatályos.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa, frissítse. Igény esetén – kérésére – e-mailben is megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

 

Kelt.: Budapest, 2021. június 1